OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮInformace pro pacienty o zpracování osobních údajů

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679ze dne 27.
dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

_I.    Správce osobních údajů_

Jméno a příjmení:
IČO:
Sídlo:
e-mail:

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem
č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

_II.    Účel/y zpracování osobních údajů_
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem

    * poskytování zdravotních služeb
    * vykazování hrazených zdravotních služeb
    * vyúčtování nehrazených zdravotních služeb
    * sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším
oprávněným osobám
    * organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání
pacientů)
    * vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých
platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisůupravujících
daně a účetnictví

_III.    Právní základ zpracování osobních údajů_
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů
uvedených v bodu II. je

    * splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011
Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,
zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z
příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele)
    * splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž
základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být
uzavřena písemně)

_IV.    Příjemci osobních údajů_
Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními
právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být:
poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby
oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32,
§ 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro
zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce
také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních
údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně
osobních údajů.
Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

_V.    Doba zpracování osobních údajů_
Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou
zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o
zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další
účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou
zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně
po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být.

_VI.    Práva subjektu údajů_
Při zpracování osobních údajů máte následující práva
týkající se ochrany svých osobních údajů:

    * právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
    * právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
    * právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že
musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno,
označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s
výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy,
jestliže
    * popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k
tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
    * zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních
údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
    * jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely
zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu
právních nároků;
    * jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v
bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro
zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;
    * právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních
údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k
jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje,
které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb
(např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme;
    * právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám
Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému
správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému
správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch
údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho
souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem
poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické
dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných
podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu
veřejné moci.
    * právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že
se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k
porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů.
Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého
obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde
došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým
úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7, www.uoou.cz [1].

_VII.    Právo vznést námitku proti zpracování_
V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely
oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy
zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést
proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na
naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme
oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud
prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které
převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy,
pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu
právních nároků.

_VIII.    Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje_
Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování
zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich
osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout
zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví
či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č.
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i
jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č.
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování).